top of page

Pôsobím ako odborná garantka a riaditeľka Strediska sociálnych služieb v o.z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, v ktorom pracujem od jej založenia. Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre som pôsobila desať rokov. Vydala som viacero odborných publikácií zo sociálnej oblasti a slovníkov posunkového jazyka. Som autorkou celoslovenskej kampane zameranej na scitlivovanie vnímania ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti a držiteľkou viacerých ocenení vrátane ceny Rady mládeže Slovenska MOST 2013/2014 alebo ceny Sv. Františka Saleského za dlhodobý prí­nos. Dlhé roky aktívne spolupracujem na tvorbe viacerých programov, stratégií, koncepcií a legislatívnych návrhov so zameraním na sociálnu oblasť a určených pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov na regionálnej a celoslovenskej úrovni. S nepočujúcimi som vyrastala a profesne sa viac ako dve desiatky rokov venujem deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. 

Pri tejto službe som sa naučila citlivo vnímať potreby ľudí okolo seba. Ľudí treba počúvať, porozumieť im a hľadať a nachádzať riešenia pre ich lepší život. To bola moja motivácia, prečo som sa začala verejne angažovať. Najprv ako občianska aktivistka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, potom ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre túto oblasť. Tam som mohla veci komentovať a pripomienkovať. 

Avšak až keď som sa stala komunálnou a krajskou poslankyňou, mohla som začať veci verejné aj meniť. Meniť život odkázaných a núdznych ľudí a ich rodín k lepšiemu. Aby sa na potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorom v našom kraji nezabúdalo. A o to sa aj celý život snažím.

bottom of page